Navigace: Farnost Hovorany > Pro děti > Svatý týden

Svatý týden

Milé děťátka,

pomalu procházíme Svatým týdnem

- seznámili jsme se s Květnou nedělí,

Zeleným čtvrtkem, a tak nás teď čeká

Velká pátek.

Velký pátek je dnem přísného postu, neodpouštíme si

jen maso, ale odpouštíme si také to, co máme rádi,

a tak pro nás děti jsou to třeba nějaké sladkosti, čokolády,

brambůrky, hry na počítači, telefonu nebo tabletu. Zbytečné

dívání na televizi a určitě, kdybychom byli pohromadě bychom

přišli na spoustu dalších věcí, které bychom si mohli odpustit.

 

My jsme se posledně skončili tím, jak Pána Ježíše odvedli

k veleknězi Kaifášovi a Petr zapřel Pána Ježíše.

Teď budeme pokračovat dál. U Kaifáše se sešli všichni starší

a učitelé Zákona. Hledali, nějakou vinu, za kterou by mohli

Ježíše ukřižovat. Pak se ho zeptali, zda je Mesiáš, Syn Boží,

Ježíš mu na to odpověděl: „Tys to řekl, ale říkám vám:

od této chvíle uvidíte Syna člověka, jak sedí po pravici

Všemohoucího a jak přichází v nebeských oblacích.“ Mt 26,64.

A tak se rozhodli, že ho odsoudí za rouhání, což je, když někdo

uráží Pána Boha. Pak na Pána Ježíše plivali a tloukli ho.

Ráno ho spoutali a předvedli před Piláta, aby ho Pilát

vydal na smrt. Pilát však na něj neshledával vinu.

Věděl, že jej velekněží přivedli z nenávisti, a tak dal předvést

před lid Pána Ježíše, a také pověstného vězně Barabáše,

ať si lidé vyberou, koho chtějí propustit, jelikož to tehdy bylo

zvykem, aby na velikonoční svátky se propouštěl jeden vězeň,

lid však již byl naveden od velekněžích, a tak volali,

že chtějí propustit Barabáše a Ježíše ukřižovat. Pilát dal tedy

Ježíše zbičovat, vojáci mu pak vrazili na hlavu trnovou korunu,

bili ho a posmívali se mu. Takto zničeného Ježíše pak předvedli

před lid a Piláta, lid ho však stále chtěl ukřižovat, Pilát si tedy

umyl ruce, že nemá nic společného s tímto činem a Ježíše

vydal na smrt. Pán Ježíš tedy vzal na své ramena kříž

a vydal se na horu, která se jmenuje Lebka, aby ho tam

ukřižovali. Po cestě se potkává též se svou maminkou

Marii, a jelikož mu dochází síly, přinutili vojáci Šimona

z Cyrény, aby mu pomohl nést kříž. Šimon se nejprve bránil

a nechtěl nést kříž, ale nakonec mu pomohl. Šimon nám

připomíná nás, když se nám nechce jít do kostela nebo

na křížovou cestu. Na hoře zvané Lebka Pána Ježíše přibili

na kříž. Pod křížem stála jeho maminka Maria a také

nejmladší učedník Jan, Pán Ježíš tehdy dal Jana za syna

Panně Marii a Pannu Marii dal za matku učedníka Jana

a tím také dal Pannu Marii za maminku nám všem.

Je naše nebeská maminka, která se za nás přimlouvá.

Potom zvolal: „Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil?“

Po těchto slovech zemřel. Zemřel za všechny naše hříchy

– tedy za to, když někomu lžeme, když neposloucháme,

když nadáváme, když nechceme mamince pomáhat,

když se nechceme modlit a za všechno špatné, co děláme.

Když sundali tělo Pána Ježíše z kříže, už bylo podvečer

a jelikož se blížila sobota a nedalo se už nic dělat, přišel

Josef z Arimatie, který si vyžádal od Piláta Ježíšovo tělo

a rychle jej zabalili do nového plátna a uložili do hrobu,

který patřil právě tomuto Josefovi z Arimatie.

 

A my se ptáme:

Jak se jmenovalo místo, kde byl Pán Ježíš ukřižován,

v textu je jedna z možností zmíněna anebo uveď

jiný název pro toto místo.

Tato hora se nacházela blízko Jeruzaléma.

I tady jsme zaznamenali samé správné odpovědi, 

jedná se tedy o horu Lebku - Kalvárii - Golgotu.

 

A druhá otázka:

Kdy neboli v kolik hodin zemřel Pán Ježíš?

Správně jste odpovídali, ano bylo to ve 3 hodiny

odpoledne, tedy v 15 hod. 

 

Bonusová otázka:

V textu se dnes objevila záhadná zkratka Mt 26,64,

víš, co to znamená?

Napiš nám to

I tady jsme našli správné odpovědi, jste šikulky, 

takže je to biblická zkratka a jedná se o knihu 

Nového zákona, ještě přesněji evangelium

podle Matouše, 26 kapitola a 64 verš. 

Výborně!!!

 

 

 

velký pátek 2.jpg
velký pátek 3.jpg
velký pátek 4.png
velký pátek 5.jpg
velký pátek 6.jpg
velký pátek.jpg
 
© www.farnost-hovorany.cz - vytvořte si také své webové stránky